Обществени поръчки
Удължаване на срок
12.10.2010
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ПО ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.01.-0090-C0001 "Социално предприятие в град Дупница" НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №1976
Потърсете в сайта
Деловодна справка