Наеми и продажби
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-775 / 17.07.2018 г., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.13.372 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ от 60 кв.м, гр. Дупница, жк. „Чавдар войвода”
19.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД04-775/17.07.2018 г. на
Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

ОБЯВЯВА

         Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот - частна общинска собственост, съгласно удостоверение на Община Дупница № УД-443/18.06.2013 г. - представляващ терен с площ 60 кв. м /съгласно схема, приложение към писмо 08-09-753(3)/01.06.2018 г. от Главния архитект на Община Дупница/, част от поземлен имот с ид. 68789.13.372 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район тринадесет, имот триста седемдесет и две/ по КК и КР на гр. Дупница, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма, с адрес на ПИ гр. Дупница, жк. „Чавдар войвода”, целия с площ 6878 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, с местоположение по регулационния план на гр. Дупница – УПИ ІV-за жилищно строителство, трафопост, клуб, комплексно обществено обслужване и озеленявана, кв. 191. Имотът се отдава под наем за срок от 10/десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 02.08.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 19.20 лв., платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  4. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 31.07.2018 г.
  5. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 09.08.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5-92-53