Наеми и продажби
Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-681/28.06.2018 г. за отдаване под наем на част от общински недвижим имот, представляващ магазин за хранителни стоки с площ от 42.00 кв.м, находящ се в с. Блатино, част от сградата на кметството, УПИ XIII - за административна сграда и параклис, кв. 11, имот № 99
03.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         На основание Заповед № РД04-681/28.06.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

         Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин за хранителни стоки с площ от 42.00 кв. м, находящ се в с. Блатино, част от сградата на кметството, УПИ ХІІІ-за административна сграда и параклис, кв. 11, имот № 99 - частна общинска собственост по АОС 208/23.07.1998 г. на Община Дупница. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1.  Публичният търг ще се проведе на 19.07.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2.  Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10.08 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1.  Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 16.07.2018 г.
  2.  При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 26.07.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53