Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно заповед РД 04-672/26.06/2018 за отдаване под наем на терен с площ 1948 кв.м. за престой и паркиране на автобуси на Автогара Дупница (част от прдгаров площад) с идентификатор 68789.608.229 по КК на Дупница
27.06.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № РД 04-672/26.06.2018 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, в изпълнение на  Решение № 100/23.06.2017 г. на Общински съвет Дупница

 

ОБЯВЯВА

 Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г., в изпълнение на Решение № 100/23.06.2017 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ: терен с площ от 1948 кв.м – за престой и паркиране на автобуси на Автогара Дупница, съгласно план-схема, съгласувана от Главен архитект на Община Дупница, който по регулационния план на град Дупница е “част от предгаров площад”, с идентификатор 68789.608.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, на основание скица № 15-419128/25.06.2018 г., издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, публична общинска собственост, съгласно издадено Удостоверение № УД-229/23.02.2017 г. Имотът се отдава за срок от 10 години.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за престой и паркиране на автобуси на Автогара Дупница и съгласно Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
  2. Начална наемна цена – 1558.40 /хиляда петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 311.68 /триста и единадесет лева и шестдесет и осем стотинки/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена; платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.
  4. Конкурса ще се проведе на 10.07.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 09.07.2018 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 17.07.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53