Наеми и продажби
Провеждане на търг съгласно заповед РД04-625/19.06.2018 за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор 39339.504.367 в с. Крайници с площ 15 кв.м.
20.06.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

          На основание Заповед № РД04-652/19.06.2018 г. на Олга Китанова – За Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед РД04-634/13.06.2018 г., Община Дупница

 ОБЯВЯВА

          Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор 39339.504.367, съгласно скица на поземлен имот № 15-50539/06.02.2015 г., издадена от АГКК, представляващ терен с площ от 15.00 кв. м – за поставяне на преместваем търговски обект /схема № 205/10.04.2018 г. от  главния архитект на Община Дупница/, находящ се в част от улица с о.т. 171÷178, между кв. 21, кв. 14 и кв. 89 по действащия регулационен план на с. Крайници - публична общинска собственост, съгласно Удостоверение с изх. № УД-205/05.02.2015 г. Имотът се отдава под наем за срок до 31.05.2025 г.

  1. 1. Публичният търг ще се проведе на 04.07.2018 г. от 15.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в търга е в размер на 4.80 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1. 3. Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 29.06.2018 г.
  2. 4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 11.07.2018 г. от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53