Наеми и продажби
Търг с явно натдаване за продажба на имот 68789.19.77 гр. Дупница, ул. Люляк 33, с площ 725 кв.м
19.06.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         На основание Заповед №РД04-612/06.06.2018  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 68789.19.77 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район деветнадесет, имот седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед: 18-4924 от 26.06.2015 год. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, улица “Люляк” №33 , с площ: 725 кв.м /седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5348 /пет хиляди триста четиридесет и осем/. Без съдържащите се в имота сгради – частна общинска собственост по АОС №4729/12.12.2017 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 06.07.2018 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 2400 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 2 232. 80 лв. /две хиляди двеста тридесет и два лева и осемдесет стотинки /, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.07.2018 год.

5.При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 13.07.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 11.07.2011 г.

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24