Наеми и продажби
Публично оповестен конкурс за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.14 в блок 45 ул. Иван Вазов
19.06.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед №РД04-610/06.06.2018  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 ОБЯВЯВА

                Публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008г. на ОбС Дупница, за продажба на самостоятелен обект № 2 с нов идентификатор 68789.607.131.5.14 по кадастралната карта на град Дупница, одобрен със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Иван Вазов” бл.45, ет.2, обект 2, самостоятелния обект се намира в сграда 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.607.131, с предназначение на самостоятелния обект: за търговски дейности, брой нива на обекта: 1, с площ 56.43 кв.м – частна общинска собственост по акт за общинска собственост №1648/18.09.2007 год.

  1. Конкурсът ще се проведе на 06.07.2017г. от 15.00часа в Панорамната зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.

 

  1. Конкурсните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240. 00 лв. /двеста и четиридесет лева / с ДДС, платени в касата или по сметка на Община Дупница.

               3.Начална продажна цена – 55 783 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и три лева/.ДДС не се дължи..

             

              4.Депозит за участие в конкурса  в размер на 5 578. 30 лв./пет хиляди петстотин седемдесет и осем лева и тридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена се внася в български лева по банковата сметка на Община Дупница, посочена в конкурсната документация.

            

5.Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие, които се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 04.07.2018 г.

 

              6.Оглед на имота се извършва, след закупуване на конкурсни документи, по предварителна заявка в стая № 28, ІІ-ри етаж в сградата на Община Дупница.

 

              7.При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 13.07.2018 г. от 15.00 часа в Панорамната зала на Община Дупница. Заявлението и Предложението за участие - се подават в стая № 28, етаж ІІ-ри на Община Дупница до 17.00 часа на 11.07.2011 г.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24