Наеми и продажби
Обявление на основание Заповед №РД04-516/10.05.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
16.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед №РД04-516/10.05.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 68789.608.334 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и осем, имот триста тридесет и четри/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по  кадастралната карта и кадастралните регистри,  одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот гр. Дупница, ул. „Тютюнева долина“ № 22 /двадесет и две/, с площ 159 кв. м /сто петдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията Урбанизирана, Начин на трайно ползване Средно застрояване /от 10 до 15 м/, Стар идентификатор няма, Номер по предходен план 2403 /две хиляди четиристотин и три/, квартал 87 /осемдесет и седем/, парцел Х /десет/, без съдържащите се в имота сгради  – частна общинска собственост по АОС №4685/23.08.2017 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 08.06.2018 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 1200 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 626. 70 лв. /шестстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 05.06.2018 год.

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24