Други обяви
Обявление за конкурс за избор на управител на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница
04.05.2018

Обявление за конкурс за избор на управител на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница

Публикувано на: 04.05.2018г.

Валидно до:  04.06.2018 г., 17:00 ч.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Гр.Дупница, пл. Свобода № 1, 

На основание Решение № 49 по Протокол №3 от 30.03.2018г. на  Общински съвет гр.Дупница

ОБЯВЯВА КОНКУРС

                                                                

                                                     за избор на  управител  на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница   

 
1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

 • Висше образование; образователна степен „бакалавър” или „магистър”;
 • Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица, които:
 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази дружеството дейност;
 2. 2.  са заемали длъжности в ръководни органи на други дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 3. 3. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;   
 4. 4. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на  друго общинско еднолично търговско дружество;
 5. 5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на кметства, кметски наместници, заместник – кметове на общини, секретари на общини;
 6. 6. са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на кмета, заместник–кмета, кмет на кметство, секретаря на общината;
 7. 7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавна или общинска администрация;
 8. 8. работят по трудов договор с друг работодател;
 9. Срок на договора за управление: 3 години.
 10. 3. Необходимите документи.

            3.1. Заявление за участие в конкурса ;

            3.2.Диплома за завършено висше образование;

            3.3. Актуално свидетелство за съдимост;

            3.4. Медицинско свидетелство;

 1. Място и срок:

            Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Община Дупница, находящо се в гр.Дупница, пл. „Свобода" №1, в едномесечен срок от обявяването на конкурса в един местен вестник и на интернет страницата на Община Дупница.

            Същите следва да се поставят в непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и наименованието на конкурса.     
            В седмодневен срок от изтичане на срока за подаване на документи, комисията за организиране и провеждане на конкурса взема решение за допуснатите и недопуснати кандидати, което обявява публично.           
            В четиринадесетдневен срок от обявяването на резултатите, допуснатите до конкурс кандидати, следва да внесат изготвените от тях програми за развитие на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница за тригодишен  период на управление  в отделен непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и наименованието на конкурса.

 1. Конкурсът да се проведе на три етапа:

            I етап - Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

            II етап - Оценка на представените програми за развитие на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница за тригодишен  период на управление, към всяка от които, задължително следва да бъде приложен ангажимент за постигане на конкретни годишни финансови резултати на Дружеството, през тригодишния период на управление;
            III етап - Интервю с кандидатите. 

 1. 6. Оценяване:
            
  1 Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от седем члена, от които двама представители на общинска администрация и петима общински съветници.
              6.2 Комисията ще оценява всяка от представените програми, като присъжда точки от 1 до 10.
    
              6.3 Комисията оценява всеки от явилите се  на интервюто кандидати, като присъжда точки от 1 до 10.            
           6.4 След приключване на всички етапи от конкурса, в тридневен срок, комисията извършва класиране на кандидатите, по низходящ ред на техния общ бал, формиран от двата етапа на конкурса- оценка на представените програми за развитие и интервюто. Комисията следва да внесе докладна записка в Общински съвет-Дупница за избиране на кандидата класиран на първо място в конкурса , за управител на “Ученическо хранене – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница.

 

 1. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно състоянието на “Ученическо хранене – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница в деловодството на Община Дупница.

 

 

 инж.Методи Чимев:

Кмет на Община Дупница