Наеми и продажби
Прожеждане на конкурс съгласно заповед № РД 04-483/26.04.2018 г. за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект-павильон за продажба на топли напитки, фрешове и ядки - 5 кв.м. находящ се в парк "Рила"
27.04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД 04-483/26.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и в изпълнение на  Решение № 33/30.03.2018 г. на Общински съвет Дупница

 

ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г., в изпълнение на Решение № 33/30.03.2018 г. на  Общински съвет Дупница за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.24.2, съгласно скица № 15-83820/12.02.2018 г., представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, с площ от 5.00 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, на главната алея в Парк “Рила” – на уширението преди пешеходен мост срещу кафе “Парк лайф”, съгласно изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-306(1)/01.03.2018 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, публична общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011 г. Имотът се отдава за срок от 10 години, като наемната цена се дължи само за периода от м. Май до м. Септември включително за всяка календарна година.

  1. Имотът се отдава само по предназначение - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион за продажба на топли напитки, фрешове и ядки;
  2. Начална наемна цена – 150.00 /сто и петдесет лева/ лв. месечно. Върху цената не се дължи ДДС.
  3. Депозитът за участие в конкурса – 30.00 /тридесет лева/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена, платен на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница.  
  4. Конкурса ще се проведе на 11.05.2018 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5.   Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупени конкурсни книжа, в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница.
  6.   Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 10.05.2018 г.
  7. 7. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 18.05.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53