Наеми и продажби
Провеждане на търг съгласно Заповед № РД04-444/16.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница, за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.20.407 по КК на гр. Дупница, с площ от 121.00 кв. м. в жк. Бистрица
25.04.2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  На основание Заповед № РД04-444/16.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 ОБЯВЯВА

          Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор 68789.20.407 по КК и КР на гр. Дупница, представляващ терен с площ от 121.00 кв. м под сграда с идентификатор 68789.20.407.9 /съгласно скица № 15-148256/12.03.2018 г. на АГКК/, находящ се в гр. Дупница, жк. „Бистрица” - частна общинска собственост по АОС 4466/03.12.2015 г. на Община Дупница. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. 1. Публичният търг ще се проведе на 005.2018 г. от 15.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 2400 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

Депозитът за участие в търга е в размер на 68 лв., платени на касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център  гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.

  1. 3. Заявления за участие се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 005.2018 г.
  2. 4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 105.2018 г. от 15.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53