Новини
Община Дупница продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015"
25.04.2018

Проект "Приеми ме 2015"

 

 

Община Дупница продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015". в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, настанено в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. При прилагане мярката за закрила”настаняване в приемно семейство”се цели на първо място защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция.

 

Срока за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“  и продължителността на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ е до 31.12.2020 г., като за същия срок ще функционират областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ).

 

Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга се осъществява от общината – областен град/Кюстендил/, чрез Областения екип по приемна грижа. Социалните работници от Областния екип по приемна грижа отговарят за всички кандидати и приемни семейства на територията на община Кюстендил, както и за тези от общините Бобовдол , Дупница и Кочериново като осъществяват всички дейности по предоставяне на услугата„приемна грижа”, насочени към кандидатите и приемните семейства:

 

  • информира обществеността за услугата „приемна грижа”;
  • набира, извършва предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни семейства;
  • осъществява наблюдение и подкрепа на утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях;
  • провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства;
  • предоставя подкрепящи услуги за приемните семейства, при които има настанени деца.

 

В периода от 16 до 18 април 2018г в гр. Хисаря се състоя Четвъртата национална информационна среща по проект „Приеми ме 2015“,с участието на началници и социални работници от областните екипи по приемна грижа, експерти по закрила на детето от   регионалните дирекции за социално подпомагане, представители на Националния екип по организация и управление на проекта, на която е предоставена анализирана информация за изпълнението на актуалния план за развитие на приемната грижа в страната.

 

Участниците в събитието са получили възможността да анализират и предлагат действия по обстоятелства от предварително зададен казус от практиката за предоставяне на приемна грижа.  Приложимостта на предлаганите идеи е постигната чрез представяне на  реалното развитие на случая от страна на Националния екип по организация и управление на проекта.

Ползването на съпътстващи социални услуги в общността от децата, настанени в приемни семейства, насочването на деца от центрове за настаняване от семеен тип и междуинституционалното взаимодействие са част от останалите разглеждани теми по време на срещата.

 

В община Дупница има 10 утвърдени професионални приемни семейства. Няма утвърдени доброволни приемни семейства. През месеца на територията на общината в приемни семейства са били настанени 9 деца в 7 професионални приемни семейства. За този период едно дете е осиновено, а едно- реинтeгрирано.

 

Община Дупница е идентифицирала потребност от приемни семейства за деца от 0 до 3 години и за деца от 10 до 16 години. Нуждата от набиране на кандидати с профил от 10 до 16 години е продиктувана от обстоятелството, че на територията на община Дупница има специализирана институция –ДДЛРГ. Съгласно Заповед  № РД01-0369/09.03.2018г. на изпълнителния директор на АСП, трябва да се преустанови настаняването на деца в институцията. Най-добрия интерес на децата е да се отглеждат от приемни семейства след закриването на специализираната институция.

 

Приемните семейства и кандидатите за приемни семейства на територията на община Дупница могат да се свържат със социалните работници от ОЕПГ с изнесено работно място в гр.Дупница, ул. Солун 4, каб. 12 на тел. 0877 50 93 93.