Други обяви
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение ”Автокъща и автосервиз”
04.04.2018

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение: Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение ”Автокъща и автосервиз” в поземлен имот № 007086 с площ 2 000 кв.м. местност Сурлан, землище на с.Блатино, община Дупница, област Кюстендил.

 

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице: Златка Борисова Петкова
 3. Пълен пощенски адрес: гр.Дупница, обл.Кюстендил, жк.“Елица“, бл.43, вх.А, ет.2

2.1. Адрес за кореспонденция: гр.Дупница, обл.Кюстендил, ул.“Родопи“ №39

 1. Телефон, факс и e-mail: 0888 394 598, е-mail: radka.maleshevska@gmail.com
 2. Лице за контакти: Радка Филипова Малешевска - пълномощник

 

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:
 2. Резюме на предложението:

С решение №132 от Протокол № 10 от заседение на общински съвет гр.Дупница от 28.09.2017г. е одобрено задание за проектиране на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ и План за застрояване /ПЗ/ за ПИ № 007086 с площ 2000 кв.м. местност Сурлан, землище на с.Блатино, община Дупница, област Кюстендил за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел устройване на предимно производствена зона „Пп” за изграждане на обект с обществено-обслужващо предназназначение „Автокъща и автосервиз”. Имота е собственост на дружеството, видно от Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот №175, том I, рег.№1615, дело 143 от 2017г. и Скица № К08324/20.06.2017 год., презаверена на 05.01.2018 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Кюстендил. Поземления имот с №007086 с площ от 2000 кв.м, м.Сурлан, с.Блатино, община Дупница е с трайно предназначение – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива и същия е незастроен. През имота не преминават наземни, подземни и въздушни инженерни мрежи. От една страна, през локално шосе, имотът граничи с главен път Е-79 от републиканската пътна мрежа, а друга с полски – публична общинска собственост и две страни със селскостопански земи.

За имота са разработени съотвените планове за осигуряване на техническата инфраструктура транспорт, електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, съгласувани със съответните институции.

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

            Съгласно чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда инвестиционното намерение на възложителя подлежи на преценка необходимостта от ОВОС. ИН попада в обхвата на точка 10, буква „б“ – за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркингина Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда.  Съвместно с процедурата ще бъде проведана и процедура по оценка за съвместимостта с най-близко разположената защитена зона, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, поректи и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. С писмо изх.№94-00-46/4/28.02.2018г. на РИОСВ – Перник за двете процедури за реализиране на ИН ще бъде издаден един индивидуален административен акт.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

В района на ПИ с №007086 с площ от 2000 кв.м, м.Сурлан, с.Блатино, община Дупница са обособени и други устройствени зони с предимно производствено предназначение – автосервизи и автокъщи.

След приключване на настоящата процедура и процедурата по реда на Закона за опазване на земеделските земи, инвеститорът ще възложи проектирането на обекта, изготвяне на работни проекти и издаване на разрешение за строеж.

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разглеждани други алтернативи за реализиране на инвестиционното намерение, тъй като имотът е собственост на възложителя, съгласно Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот №175, том I, рег.№1615, дело 143 от 2017г. и Скица № К08324/20.06.2017 год., презаверена на 05.01.2018 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Кюстендил

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местонахождението на ПИ с №007086 е: РБългария, Югозападен район, област Кюстендил, община Дупница, с.Блатино, местност Сурлан и по координатната система БГС2005 – координатите, определящи границите на имота са както следват в таблицата:

Точка №

Координати

X /m/

Y/m/

1

7594

4560056.16

8480734.69

2

3662

4560124.96

8480695.90

3

3667

4560125.08

8480696.12

4

3629

4500132.64

8480709.50

5

3630

4560128.50

8480719.37

6

3631

4560121.88

8480727.89

7

3632

4560068.96

8480757.73

При изграждането на обекта в самия имот ще бъде обособена площадка за складиране на строителни материали.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

С проекта ПУП и ПЗ за инвестиционното предложение към настоящия момент са определени допустимите норми за застрояване, както следват:

Височина /етажност/ - от 3 метра до 10 метра;

Плътност на застрояване – от 40 % до 80 %;

Интензивност на застрояване – 1,0 до 2,5

Минимална озеленена площ от 20 % до 40 %;

Застрояването е определено с ограничителни линии на застрояване и същото ще отстои на по 3 метра от страничните регулационни линии и на 25 метра от края на уличното платно на главен път Е-79. По характер застрояването е нискоетажно, а начинът – свободно стоящо. В имота са предвидени да бъдат построени ремонтно хале (за козметични дейности) и офис-помещение и обособени 59 броя места за паркиране на автомобили, като с работните проекти ще бъдат утвърдени всички технически и капацитетни параметри на инвестициононно предложение.

В предвид предмета на инвестиционното намерение /основно търговска дейност с МПС/ за реализирането му не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да се използват опасни химични вещества.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата в района пътна инфраструктура. Достъпа до имота ще се осъществява през имот N 000013 – път I-ви клас ( Е-79 ), през обособено еднопосочно локално платно при кръстовището за с.Блатино и през имот 007009 – полски път, публична общинаска собственост.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

След приключване на необходимите процедури – промяна предназначението на земеделската земя, процедурата по преценка необходимостта от ОВОС, инвеститорът ще възложи изработването на работни проекти, издаване на разрешение за строеж, строителство и въвеждане в експлоатация – до края на 2018г.

 1. Предлагани методи за строителство.

Строителните дейности по обекта ще бъдат осъществени от строителна фирма, притежаваща необходимия лицензиран технически и човешки ресурс.

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Природни ресурси предвидени за използване по време на строителството - пясък, чакъл и вода.

Природни ресурси предвидени за използване по време на експлоатацията – вода и електроенергия.

В района на имота няма изградени водопроводни и канализационни мрежи. За противопожарни и производствени нужди от обектът ще бъде водоснабден от водопроводната мрежа на Напоителни системи ЕАД – клон Струма- Места, захранена от Дюкер – 1 с точка на присъединяване съществуваща РШ 25, разположена в имота, като проектното решение е съобразено със становището на „НС” ЕАД с изх.№222/03.08.2017г.  В непосредствена близост до РШ 25 се предвижда изграждане на водомерна шахта за отчитане на изразходваните водни количества. За осигуряване на вода за питейно-битови нужди ще бъде предвиден друг алтернативен начин на доставка на чиста вода / диспенсъри за вода/.

 За отвеждане на отпадъчните битови води от обекта се предвижда изграждане на площадкова канализационна мрежа и включена във водоплътна изгребна яма /резервоар/, без преливник, разположена в границите на имота. Отпадните води от ремонтното хале ще преминават през пречиствателно съоръжение /КМУ/. Количествата на отпадните води от обекта ще бъдат минимални, поради факта, че основно на обекта ще се извършва търговска дейност. Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще бъде сключен договор за почистването на ямата с лицензиран оператор.

За осигуряване на ел.захранване на имота има техническа възможност за захранване от съществуващата в региона електроразпределителна мрежа, съгласно становище с изх.№1202792630/12.12.2017г. на ЧЕЗ Разпределение България АД, след изграждане на нов трафопост, захранен от страна 20kV ЕП 20 kV Дяково, извод от ПС Бобов дол, за сметка на инвеститора.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

По време на строителството ще се образуват минимални количества строителни отпадъци, които възложителя ще транспортира и депонира на регламентиро място, посочено от община Дупница, съгласно Закона за управление на отпадъците. Земните маси ще се съхраняват временно на обособена за целта площадка и същите ще бъдат използвани за вертикалната планировка на обекта след приключване на строителните дейности. За образуваните смесени битови отпадъци от жизнената дейност на обекта по време на експлоатацията му ще бъдат осигурени съдове за ТБО и посредством организираната сметоизвозна система на община Дупница периодично ще се извозват до общинско депо – Дупница.

От автоработилницата, в която основно ще се извършват козметични /почистване и измиване/ и обслужващи дейности на МПС с цел привеждането им в добър търговски и технически вид е възможно да се формират в минимални количества производствени неопасни отпадъци, за които дружеството ще предприеме необходимите действия за изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците.

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

По време на строителството и експлоатацията на обекта инвеститора ще предвиди всички необходими превантивни мерки по отношение опазването на компонентите на околната среда.

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

ИН не предвижда добив на строителни материали, изграждане на нов водопровод, пренасяне на енергия, жилищно строителство. Имотът ще бъде с основно предназначение за търговска дейност – автокъща.

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Издаване на решение по преценка необходимостта от ОВОС, издаване на решение за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издаване на разрешение за строеж.

С решение № 132 от Протокол № 10 от заседение на общински съвет гр.Дупница от 28.09.2017г. е одобрено задание за проектиране на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ и План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с №007086 с площ от 2000 кв.м, м.Сурлан, с.Блатино, община Дупница.

За ИН са издадени съгласувателни становища за изработването на ПУП и ПЗ както следват:

Становището на „Напоителни системи” ЕАД с писмо изх.№222/03.08.2017г.

Становище на ЧЕЗ Разпределение България АД с писмо изх.№1202792630/12.12.2017г.

Становище на БДЗБР – Благоевград с писмо изх.№П-01-63/22.02.2018г.

Удостоверение на община Дупница с изх.№УД-1379/20.12.2017г. за санитарно-хигиенната обстановка

 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

 1. Риск от аварии и инциденти.

            При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта – рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

III.   Местоположение на инвестиционното предложение    

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Местонахождението на ПИ с №007086 е: РБългария, Югозападен район, област Кюстендил, община Дупница, с.Блатино, местност Сурлан и по координатната система БГС2005 – координатите, определящи границите на имота са както следват в таблицата:

Точка №

Координати

X /m/

Y/m/

1

7594

4560056.16

8480734.69

2

3662

4560124.96

8480695.90

3

3667

4560125.08

8480696.12

4

3629

4500132.64

8480709.50

5

3630

4560128.50

8480719.37

6

3631

4560121.88

8480727.89

7

3632

4560068.96

8480757.73

Обекта не се намира в близост и не засяга защитени територии и територии за опазване на културното наследство, не оказва трансгранично въздействие.

Съгласно Удостоверение с изх.№УД-1379/20.12.2017г. на Гл.архитект на община Дупница в района на ИН не са разположени обекти, подлежащи на здравна защита.

 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

В района на ПИ с №007086, м.Сурлан по КК на с.Блатино, община Дупница с площ от 2000 кв.м са обособени и други устройствени зони с предимно производствено предназначение – автосервиз и автокъщи. За имота има техническа възможност за присъединяване към съществуващата пътна инфраструктура, електро и водопреносна  система.

 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Инвеститора не разполага с информация за зонирането и земеползването в района.

 1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.    

Имотът не граничи и не е в близост до чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни и вододайни зони и и не засяга елементи от Националната екологична мрежа. Обектът не попада в границите на защитени територии.

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

В случая на разглежданото инвестиционно предложение качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати, тъй като изграждането на ИН и връзката му със съществуващите инфраструктурни мрежи и съоръжения не предполага по-голямо натоварване на околната среда.

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са разглеждани други алтернативи, поради факта, че имотът е собственост на възложителя и в региона са реализирани редица инвестиционни намерения от такова естество, каквато е и предмета на настоящото ИН – автокъща и автосервиз.

 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
 2. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

В предвид естеството на инвестиционното намерение /основно търговска дейност с МПС/ въздействието върху хората и тяхното здраве е с положителен характер. Не се очаква замърсяване по отношение на атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, минералното и биологично разнообразие. От обекта няма да се генирарт шум, вибрации радиации.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

В близост до обекта няма наличие на елементи от Националната екологична мрежа

 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието ще бъде пряко, дълготрайно, постоянно и положително.

 1. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители и др.).

Югозападната част на РБългария, област Кюстендил, община Дупница, землище на с.Блатино, местност Сурлан, ПИ с №007086 с площ 2000 кв.м. Най-близко курортно селище до обекта е гр.Сапарева баня и кк Паничище. Най- засегнато население – жителите на гр.Дупница.

 1. Вероятност на поява на въздействието. Не се очаква
 2. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. Не се очаква
 3. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвеститорът ще се съобрази с българското екологичното законодателство и ще изпълни всички поставени условия в решението за преценка необходимостта от ОВОС, както и поставените условия в съгласувателните писма на контролните институции.

 1. Трансграничен характер на въздействията.

        Не се очаква трансгранично въздействие от реализирането на инвестиционното намерение.