Декларации
Декларации по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с чл.6, ал1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на общинските съветници
23.03.2018
Потърсете в сайта
Деловодна справка