Други обяви
Обявление относно предстоящо отчуждаване на част от поземлен имот
23.03.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         С оглед предстоящо отчуждаване на част от поземлен имот – частна собственост за прилагане на одобрената улична регулация и изграждане на улица – публична общинска собственост с о.т. 2193÷2193а÷2193б÷2193в, кв. 62 по регулационния план на град Дупница, одобрен със Заповед № 338/2003 год., изменен със Заповед № 721/19.06.2006 год. и Заповед № 312/26.02.2009 год., поправена със Заповед № №2373/25.11.2009 год. на Кмета на Община Дупница и във връзка с изпълнение на Решение № 183 от 15.12.2017 год. на Общински съвет – Дупница, за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост,

  

На основание чл. 21 ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.17.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № № 300-5-56 / 30.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АГКК, целият с площ от 422                                  / четиристотин двадесет и два / квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота им с площ 38.56 / тридесет и осем цяло и петдесет и шест стотни / квадратни метра, която част непосредствено се засяга от предвиждането на влязлия в сила Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ - в кв. 62, одобрен със Заповед № 338/2003 год., изменен със Заповед № 721/19.06.2006 год. и Заповед № 312/26.02.2009 год., поправена със Заповед № №2373/25.11.2009 год. на Кмета на Община Дупница, предвиждащ реализацията на улица – публична общинска собственост с о.т. 2193÷2193а÷2193б÷2193в, кв. 62 по регулационния план на град Дупница.

Отчуждаването на описаната част с площ 38.56 квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.17.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница ще се извърши по реда на глава ІІІ – трета от Закона за Общинската собственост, съгласно предвиждането на регулационния план на град Дупница, одобрен със Заповед № 338/2003 год., изменен със Заповед № 721/19.06.2006 год. и Заповед № 312/26.02.2009 год., поправена със Заповед № №2373/25.11.2009 год. на Кмета на Община Дупница, за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост /чл.21, ал.1, преложение 1-во от ЗОС/.

 

 

Данни за собствениците на имота, часта от който се отчуждава: Теменужка Кирилова Тодорова с адрес: град Дупница, ул. ”Верила” №17” и Вергил Георгиев Кацов с адрес: село Яхиново, ул. “Васил Левски” № 31.

Размера на обезщетението, което се дължи на собствениците за отчуждаемата част от имота е в размер на 7 781 / седем хиляди седемстотин осемдесет и един / лева, съгласно експертната оценка, одобрена с цитираното решение на Общински съвет Дупница.

            Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежадневник, в интернет страницата на Община Дупница и копие от него да се постави на таблото на Община Дупница.

 

  

ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА