Наеми и продажби
Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на общински недвижим имот
20.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД 04-317/19.03.2018 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 

ОБЯВЯВА

 

               Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение с площ от 41.00 кв.м, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор № 68789.20.401.13 по кадастрална карта на  гр. Дупница, находящ се в гр. Дупница, ж.к. “Бистрица”, кв. 201, УПИ-VІІІ – търговски комплекс, битови услуги и жилищно строителство, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1290/18.03.2004 г. и скица на сграда № 15-406285/23.08.2017 г. от служба по Геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил.

  1. Начална наемна цена – 123.00 лв. /сто двадесет и три лева/. В цената не е включено 20% ДДС;
  2. Депозитът за участие в търга – 24.60 лв. /двадесет и четири лева и шестдесет стотинки/, представляващ 20 % от началната месечна цена, платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF, вид плащане 10 00 03 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  3. 3. Стъпка на наддаване – 10% от началната дневна наемна цена;
  4. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години;
  5. Публичният търг ще се проведе на 03.04.2018 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти;
  6. Тръжната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3;
  7. Необходимите документи за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 02.04.2018 г.;
  8. 8. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 10.04.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 53