Наеми и продажби
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-289/08.03.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.13 по КК на гр. Дупница, с площ 76.05 кв.м, находящ се в гр. Дупница, жк. Велчова завера, бл.45, ет.1,обект 1
14.03.2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

         На основание Заповед № РД04-289/08.03.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница 

 

ОБЯВЯВА

 

 

         Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.13 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и седем, имот сто тридесет и едно, сграда пет, самостоятелен обект тринадесет/ по КК на гр. Дупница, с площ от 76.05 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. „Велчова завера”, бл. 45, ет. 1, обект 1, УПИ І – за жилищно строителство, кв. 60 по регулационния план на гр. Дупница – частна общинска собственост по АОС 1648/18.09.2007 г. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 27.03.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница.

Депозитът за участие в конкурса е в размер 73.00 лв., платени на касата на Община Дупница.

  1. 3. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 26.03.2018 г.
  2. 4. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 03.04.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53.