Обяви на Архитектура и градоустройство
Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
06.03.2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

       На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Дупница съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД 04-288/02.03.2018 год. на Кмета на Община Дупница е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват УПИ ІХ – 256 в кв. 35 по регулационния план (РП) на с. Бистрица, с което се изменя регулационната линия между урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ – 256 и УПИ VІІІ-617 в кв. 35 по регулационния план (РП) на с. Бистрица, така че тя да съвпадне с имотната граница между поземлени имоти с идентификатори 04220.55.495 и 04220.55.496 по КК на с.Бистрица.

         Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта, която се намира в ст. № 5, етаж 1, Дирекция “Устройство на територията и строителството”, в сградата на Община Дупница.