Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-264/26.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница
02.03.2018

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/, образуван от имот с планоснимачен номер 55 /петдесет и пет/, квартал 8 /осми/по регулационния план на село Делян, Община Дупница, с площ 412 кв.м. /четиристотин и дванадесет квадратни метра/, с улична регулация, утвърдена със Заповед №1113/11.10.1991 год. , издадена от Председателя на ВрИК на ОНС, частна общинска собственост, съгласно АОС №1438/07.07.2004 год., вписан в служба по  вписвания вх.р-р №2041 от 30.07.2004 год., акт №82, том VІІІ, стр.2004.

 

  1. Търгът ще се проведе на 19.03.2018 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. При липса на участници, или обявен търга за непроведен повторен търг ще се проведе на 26.03.2018 год. от 14.00 ч. в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница, съгласно публикуваното обявление.
  3. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 120.00 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.
  4. Депозитът за участие в търга е в размер на – 339.50 лв. /триста тридесет и девет лева и петдесет стотинки/ представляващи 10% от началната цена.
  5. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 16.03.2018 год.

 

За справки и информация на тел.: 0701 5 92 24