Други обяви
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ,,ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД ГР.ДУПНИЦА
01.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ,,ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД ГР.ДУПНИЦА

 

            На основание: чл.89 от Кодекса на труда, във връзка с чл.49, ал.1 от Наредбата  за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка и в изпълнение на Решение № 179/15.12.2017г. на Общински съвет Дупница, Кмета на Община Дупница представя настоящото обявление:     
            С Решение № 179/15.12.2017г.на Общински съвет Дупница е обявен конкурс за възлагане на управлението на ,,ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД- гр.Дупница, със седалище и адрес на управление- гр. Дупница, пл. ,,Свобода”, № 1, при следните условия:  

 1. Изисквания към кандидатите
 • Да притежават висше образование;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 • Да има минимум пет години общ трудов стаж;
 1. Необходими документи:
 • Заявление за участие в конкурса;
 • Диплома за завършено висше образование;
 • Документ за трудов стаж;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство;

Кандидатите в конкурса да представят и стратегия за развитие на “ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД, гр. Дупница за тригодишен период.

 1. Конкурсът да се проведе на три етапа:
 • Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 • Представяне от кандидатите на стратегия за развитието на търговското дружество за тригодишен период;
 • Събеседване с кандидатите;
 1. Подаване на заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документи в запечатан плик, както и стратегията в отделен запечатан плик ще става в деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. „Свобода“ № 1, в срок до 17.00 ч. на 02.04.2018 г.
             5. Конкурсът ще се проведе на 03.04.2018 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /IV-ти етаж/, в сградата на Община Дупница от Комисия определена с Решение № 179/15.12.2017г. на Общински съвет Дупница.

 

ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА