Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-243/21.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/26.01.2018 г., Община Дупница
26.02.2018

ОБЯВЯВА

          Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно удостоверение на Община Дупница № УД-59/15.01.2018 г. - представляващ част от поземлен имот с ид. 68789.17.97 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, имот деветдесет и седем/ по КК и КР на гр. Дупница, с площ от 9.60 кв. м /съгласно писмо 08-09-1734(1)/21.12.2017 г. от Главния архитект на Община Дупница/, с конкретно местоположение по регулационния план на гр. Дупница – улица с о. т. 2193 „б” ÷ 2193 „в”. Имотът се отдава под наем за срок от 10/десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 09.03.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 7.30 лв., платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  4. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 08.03.2018 г.
  5. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 16.03.2018 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5-92-53