Новини
Работна група ще актуализира инвестиционната програма на Община Дупница по ОПРР – 2014- 2020
23.02.2018
В Община Дупница се сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма на община Дупница  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.