Други обяви
Обява за Инвестиционно намерение за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за разширение на обект: “Гробищен парк” в поземлен имот 68789.27.356, м.”Злево”, землище на гр.Дупница с допълнителна площ – поземлени имоти с идентификатори № 68789.27.357 и 68789.27.385, м.”Злево”, землище на гр.Дупница”, с възложител Община Дупница
31.01.2018