Други обяви
Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение №161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, във връзка с изпълнение на Решение № 12 от 26.01.2018 г. на ОбС - гр.Дупница
29.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Общински съвет-Дупница обявява на кандидатите за управител на “Многопрофилна болница за активно лечение -  Св. Иван Рилски” ЕООД  , че с Решение №12/26.01.2018г. се удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение №161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане на управлението на“Многопрофилна болница за активно лечение -  Св. Иван Рилски” ЕООД  с 15 календарни дни, считано от датата, на публикуване на настоящото решение, по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 Конкурсът за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение -  Св. Иван Рилски” ЕООД ще се проведе на 16.02.2018г., при спазване на условията заложени в т.2 и от комисията определена в т.3 и т.4 от Решение №161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница.

 

 

 

Председател на ОбС-Дупница:

/ инж.Емил Гущеров /