Други обяви
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД04-1339/21.12.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
28.12.2017

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/ - за жилищно строителство, квартал 17 по регулационния план на с.Делян, Община Дупница, с улична регулация, утвърдена със Заповед №1113/11.10.1991 год. и дворищна регулация, изменена с ПУП-ПР, със Заповед №1272/06.07.2017 год. на Кмета на Община Дупница, влязла в сила на 29.08.2017 год. - частна общинска собственост по АОС №4686/11.09.2017 год.

  1.  Търгът ще се проведе на 09.01.2018 год. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2.  Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 1200 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

     3. Депозитът за участие в търга е в размер на 204 лв. /двеста и четири лева/, представляващи 10% от началната цена.

  1.  Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 08.01.2018 год.

 За информация на тел.: 0701 5 92 24