Други обяви
ОТНОСНО: Докладна записка от Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност „ДУПНИЦАТРАНС“
21.12.2017