Новини
Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница
14.12.2017
Дядо Коледа зарадва с подаръци деца от уязвими групи в Община Дупница, ползващи услугата „Семеен център за деца от 0 до 3г.”, към Център за ранно детско развитие, създаден в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 „Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.