Други обяви
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед №РД04-1282/01.12.2017 год. на   Кмета на Община Дупница
15.12.2017

 

ОБЯВЯВА

 

  1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на:

1.1 Поземлен имот №39339.66.105, в землището на село Крайници местност: “Баланица”, с площ: 2.828 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4718/04.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 56.56 лв. /петдесет и шест лева петдесет и шест стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 11.31 лв. /единадесет лева и тридесет и една   стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /5.66 лв./

           1.2 Поземлен имот №39339.66.129, в землището на село Крайници местност: “Баланица”, с площ: 1.104 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4717/04.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 22.08 лв. /двадесет и два лева и осем стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 4.42 лв. /четири  лева и четиридесет и две стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /2.21 лв./

1.3 Поземлен имот №39339.73.1, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 1.327 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4704/04.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 26.54 лв. /двадесет и шест лева и петдесет и четири стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 5.31 лв. /пет лева и тридесет и една стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

 

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /2.65 лв./

1.4 Поземлен имот №39339.73.3, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 5.598 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4703/04.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 95.17 лв. /деветдесет и пет лева и седемнадесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 19.03 лв. /деветнадесет лева и три стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /9.52 лв./

1.5 Поземлен имот №39339.73.5, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 1.136 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4702/04.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 22.72 лв. /двадесет и два лева и седемдесет и две стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 4.54 лв. /четири лева и петдесет и четири стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /2.27 лв./

1.6 Поземлен имот №39339.73.7, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 2.050 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4701/04.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 41.00 лв. /четиридесет и един лев и нула стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 8.20 лв. /осем лева и двадесет стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /4.10 лв./

1.7 Поземлен имот №39339.73.14, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 3.480 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4700/04.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 59.16 лв. /петдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 11.83 лв. /единадесет лева и осемдесет и три стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

 

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /5.92 лв./

1.8 Поземлен имот №39339.73.15, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 2.430 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4691/03.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 48.60 лв. /четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 9.72 лв. /девет лева и седемдесет и две стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /4.86 лв./

1.9 Поземлен имот №39339.73.58, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 6.162 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4692/03.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 104.75 лв. /сто и четири лева и седемдесет и пет стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 20.95 лв. /двадесет лева и деветдесет и пет стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /10.48 лв./

1.10 Поземлен имот №39339.73.21, в землището на село Крайници местност: “Камера”, с площ: 3.700 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4693/03.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 62.90 лв. /шестдесет и два лева и деветдесет  стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 12.58 лв. /дванадесет лева и петдесет и осем стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /6.29 лв./

1.11 Поземлен имот №39339.66.125, в землището на село Крайници местност: “Баланица”, с площ: 3.310 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4725/2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 56.27 лв. /петдесет и шест лева и двадесет и седем   стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

 

 

1.1.2. депозит за участие в търга – 11.25лв. /единадесет  лева и двадесет и пет стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /5.63 лв./

1.12 Поземлен имот №39339.13.15, в землището на село Крайници местност: „Ранимер”, с площ: 23.694 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4696/03.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 236.94 лв. /двеста тридесет и шест лева и деветдесет и четири   стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 47.39 лв. /четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /23.69 лв./

         1.13 Поземлен имот №39339.14.26, в землището на село Крайници местност: „Ранимер”, с площ: 19.521 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива - частна общинска собственост по АОС № 4697/03.10.2017 г. при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 292.82 лв. /двеста деветдесет и два лева и осемдесет и две стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 58.56 лв. /петдесет и осем лева и петдесет и шест  стотинки/, представляващ 20 % от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно + 20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5. стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /29.28/ лв.

  1. Публичният търг ще се проведе на 05.01.2018 г. /петък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

  2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ + 20.00 лв. еднократно за всеки от имотите, за които се участва върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата на Община Дупница или  по сметка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.

 

 

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 04.01.2018 г.

  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 12.01.2018 г. /петък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24