Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № РД04-1188/21.11.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
22.11.2017

  

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед № РД04-1188/21.11.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

 

 

         Публичен търг с тайно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.401.11 по КК на гр. Дупница /помещение № 2 в сградата на бивше „Бюро за комплексни услуги”/, с площ от 28 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. „Бистрица”, кв. 201, УПИ VІІІ по плана на гр. Дупница – частна общинска собственост по АОС № 1290/18.03.2004 г.  Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 05.12017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 20.00 лв., платен на касата на Община Дупница.

  1. 3. Заявленията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 04.12.2017 г.
  2. 4. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 12.12.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53