Други обяви
Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил във връзка със сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Бистрица, с.Самораново и с.Тополница за календарната 2018 год.
17.11.2017