Новини
Огромен интерес към „Дневния център за възрастни хора с увреждания“ по проект на Община Дупница
31.10.2017

Встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005- 0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” се проведе в Дупница на 27.10.2017 година.