Новини
391 деца са получили подкрепа за 1 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”
31.10.2017

391 деца и техните семейства са получили подкрепа за 1 година чрез социалните услуги, разкрити по проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 ”Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз.