Други обяви
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на екип за работа в „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване” за длъжност: Рехабилитатор
18.10.2017

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.005-0098-С01 по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.005 “Активно включване”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена със Заповед на Кмета на Община Дупница Методология за подбор на екип за работа в “Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”, представяме следнотo:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ


за провеждане на подбор на екип за работа в „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”

за следната длъжност:

 

 

 • Рехабилитатор – 1 щатна бройка

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

Образование – средно или висше образование

Образователно-квалификационна степен –"бакалавър"/"магистър"

Специалност – рехабилитация, кинезитерапия, ЛФК

Професионален опит – не се изисква, но лицата с професионалния опит са с предимство при подбора.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

- Умения, нагласи и мотивация за работа с хора  с увреждания ;

- Да имат комуникативна компетентност и умение за самостоятелна работа и работа в екип. Способност за планиране и организиране на дейността. Умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Характер на работата:

Предоставяне на рехабилитация на потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания. В резултат на предлаганата услуга трябва да се ограничат или намалят последиците от увреждането или заболяването, да се подобрят или възстановят засегнатите  функции.Работи индивидуално или групово с потребителите. Съветва и дава оценки за възможностите на потребителите. Участва в изработването на оценки и индивидуални планове па потребителите на Центъра и в преразглеждането им на всеки 6 месеца. Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации, изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в Дневния център. Обсъжда с роднините на потребителите предприетите дейности по рехабилитацията на потребителя и моментното му състояние. Води необходимата документация и отчетност.Участва в обсъждането и планирането на дейностите и мероприятия в Дневен центъра за възрастни хора с увреждания .

 

         Начин на провеждане на подбора:

 

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

 

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 

 • Заявление - по образец;
 • Документ за самоличност (копие);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен и съотносимост за съответната длъжност и квалификация;
 • Декларация за трудова заетост (ако е приложимо) - образец;
 • Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец;
 • Декларация за съдимост и здравословно състояние – образец.

 

           Документите по образец се получават на адрес:

гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1 в Деловодството на Обшина Дупница или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дупница.

 

 

          Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Дупница, пл.„Свобода“ №1 от 18.10.2017 г. до 24.10.2017 г. включително от 09:00 до 17:30ч.

      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

  

    Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на партера на Община Дупница и на сайта на Община Дупница.

 

     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дупница.

 

       

 

Телефон за информация: 0701/5-92-39