Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1037/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед №РД04-1037/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV-89 /петнадесети, образуван от имот осемдесет и девет/, квартал 6 /шести/ по регулационния план на село Кременик, с урегулирана площ 900 кв.м /деветстотин квадратни метра/, с улична регулация, утвърдена със Заповед №903/27.06.1985 год. на Кмета на Община Дупница. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по АОС №4677/22.06.2017 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 31.12017 тод. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 1200 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

3.Депозитът за участие в търга е в размер на 1 039. 00 лв. /хиляда тридесет и девет лева/, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 30.10.2017 год.

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

         На основание Заповед №РД04-1038/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница

 

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI - 89 /шестнадесет, образуван от имот осемдесет и девет/, квартал 6 /шест/ по регулационния план на село Кременик, с урегулирана площ  950 кв. м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/ с улична регулация, утвърдена със Заповед №903/27.06.1985 год. на Кмета на Община Дупница. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по АОС №4665/01.06.2017 год.

  1. 1. Търгът ще се проведе на 31.12017 тод. от 14.30 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени тръжни книжа. Цената на документацията е 1200 лв., с включен ДДС. Таксата се заплаща на касата на Община Дупница.

      3.Депозитът за участие в търга е в размер на 1 096. 70 лв. /хиляда деветдесет и шест лева и седемдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.

  1. 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 30.10.2017 год.

 

 

За информация на тел.: 0701 5 92 24