Наеми и продажби
Конкурс за отдаване под наем на места за поставяне на гаражи в жк. Бистрица
06.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД04-1014/04.10.2017 г. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 

ОБЯВЯВА

Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г., за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на 78 /седемдесет и осем/ части от общински поземлен имот, всяка с площ по 18.00 кв. м за разполагане на поставяеми обекти – гаражни клетки, отговарящи на специфични изисквания и съгласно издадена схема от 29.08.2017 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница – неразделна част от заповед № РД04-1014/04.10.2017 г. и находящи се в поземлен имот с идентификатор 68789.20.471 по кадастралната карта на гр. Дупница, с административен адрес: ж.к. “Бистрица”, урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – за смесено предназначение, кв. 218 по регулационния план на гр. Дупница /скица № 15-408922/24.08.2017 г. на АГКК/ – частна общинска собственост по АОС 1761/02.12.2009 г., при следните условия:

  1. Частите от поземления имот се отдават само по предназначение - за разполагане на поставяеми обекти – еднотипни гаражи за леки автомобили, със следните възможни спецификации:

            1.1.Поставяема гаражна клетка с размери 3.00 м/6.00 м, височина 2.40-2.50 м, с конструкция от стоманени профили, със стени и покрив от поцинкована трапецовидна ламарина или термопанели, с двукрила или ролетна врата.

            1.2.Стоманобетонова гаражна клетка с размери 3.00 м/6.00 м, с височина 2.40-2.50 м, с двукрила или ролетна врата.

            И в двата случая съоръженията следва да бъдат придружени със сертификат от производител.

  1. Начална месечна наемна цена за всяка част – 28.80 лв. /двадесет и осем лева и 80 ст. /. Върху цената не се дължи ДДС.
  2. Депозит за участие в конкурса – 5.76 лв. /пет лева и седемдесет и шест стотинки/ за всяка част, представляващ 20% от началната месечна цена и платени на касата на Община Дупница.
  3. Частите от поземления имот се отдават под наем за срок от 10 /десет/ години.
  4. Конкурса ще се проведе на 18.10.2017 г.от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.
  5. Конкурсната документация ще се получава в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа, в размер на 42.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени на касата на Община Дупница.
  6. Необходимите документи за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 17.10.2017 г.
  7. 8. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 25.10.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 0701/5 - 92 - 53