Други обяви
Обявяване на Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД ,гр.Дупница във връзка с изпълнение на Решение № 126 от 08.09.2017 г. на ОбС - гр.Дупница
15.09.2017

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА Об.С ДУПНИЦА

ОТ 08.09.2017 Г.

 

 

 

ОТНОСНО: Докладна записка от Йонко Гергов – Зам. Председател на ОбС – Дупница, относно Прекратяване на процедурата по кокурса, насрочен с решение №93/23.06.2017 г на Общински съвет - Дупница и вземане на решение за провеждане на нов конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница.   /вх. № 547/31.08.2017 г./

 

НА ОСНОВАНИЕ:  Чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 и ал. 3 и чл.9 ал. 1  от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница, прие:

Пълния текст на решението - тук.