Наеми и продажби
Обявление относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница
24.08.2017

                                                                           

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД04-854/17.08.2017 год. на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

 

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 65245.7.90 /шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот деветдесет/,  в землището на село Самораново, местност: „Ганиката”, с площ: 11 583 кв.м /единадесет хиляди петстотин осемдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива -  с  АОС № 4047/10.02.2015 г.,  при следните условия:

1.1.1. начална годишна наемна цена – 196.91 лв. /сто деветдесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 39.38  лв. /тридесет и девет лева и тридесет и осем  стотинки /, представляващ 20% от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5 стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /19.69/ лв.

1.1.6 В търга могат да участват физически и юридически лица.

2. Публичният търг ще се проведе на 07.09.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

3. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/, върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.

 4. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 06.09.2017 г.

 5. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 14.09.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24