Други обяви
Списък на оценените и класирани кандидати във връзка с проект "Дневен център за възрастни хора - шанс за активно включване"
16.08.2017

СПИСЪК

НА ОЦЕНЕНИТЕ И КЛАСИРАНИ

ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

            По методология за подбор на екип за работа в “Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”, утвърдена със Заповед на Кмета на Община Дупница, в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.005-0098-С01 по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.005 “Активно включване”, приоритетна ос 2: ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

I.Класиране на оценените кандидати:

 

            1.За длъжностДиректор

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Красимира Иванова Токева

35

2

Първолета Димитрова Василева

33

3

Диана Антониева Кирилова

28

4

Надя Янкова Коларова

26

5

Елисавета Манолова Симеонова

22

6

Надя Николаева Борисова

20

7

Анита Георгиева Бедникова-Христова

19

8

Моника Велчова Нешев

18

 

           2.За длъжността “Социален работник”.

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Първолета Димитрова Василева

35

2

Красимира Иванова Токева

33

3

Олег Богомилов Лигов

31

4

Надя Янкова Коларова

28

5

Десислава Димитрова Методиева

24

6

Надя Николаева Борисова

21

 

           3. За длъжността  “Психолог”

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Стойка Илчова Николова

35

2

Сияна Огнянова Цветанова-Петрова

30

3

Димитър Руменов Войнов

29

4

Олег Янакиев Асенов

24

5

Жулиета Кирилова Касабова

20

 

           4.За длъжността “Трудотерапевт”

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Илия Асенов Димитров

36

2

Светла Николова Стойнева

34

3

Десислава Костадинова Иванова

32

4

Кристиан Красимиров Ушатов

29

5

Светлана Апостолова Георгиева

24

6

Вероника Георгиева Бояджиева

22

7

Маргарита Георгиева Караколева

20

8

Радослав Пламенов Найденов

18

 

            5.За длъжността “Арттерапевт”

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Радостина Стоянова Илчева-Георгиева

35

2

Десислава Костадинова Иванова 

32

3

Вероника Георгиева Бояджиева

26

4

Ира Димитрова Ранова

25

5

Светлана Aпостолова Георгиева

24

 

-  Не се класира:

1

Анита Георгиева Богословова 

 не явяване на интервю

 

          6. За длъжността “Медицинска сестра”

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Искра Георгиева Касапова

35

2

Василка Евлогиева Велкова  

34

3

Тодор Иванов Георгиев

33

 

-  Не се класира:

1

Галина Пеева Палакарска 

 не явяване на интервю

 

 

  1. За длъжността “Кинезитерапевт/ рехабилитатор”

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Юлиян Христов Аспарухов 

32

2

Анастасия Крумова Арсова   

30

3

Тодор Иванов Георгиев 

28

 

  1. За длъжността “Санитар”

 

Имена, презиме,фамилия

Резултат/точки/ 

1

Виолета Иванова Петрова

35

2

Нели Кирилова Костадинова

34

3

Елеонора Данаилова Сърбинска

33

4

Даниела Димитрова Борисова

32

5

Маргарита Георгиева Караколева

31

6

Димитрина Николова Евтимова

30

7

Гергана Димитрова Стоилова

29

8

Светла Николова Стойнева

28

9

Надя Спасова Станина

27

10

Мария Драганова Мелякова

26

11

Анелия Станкева Петрова

25

12

Жана Кирилова Трайкова

24

13

Таня Ангелова Начева

23

14

Жулиета Кирилова Касабова

22

 

 

-  Не се класира:

1

Славка Георгиева Банева

 не явяване на интервю

2

Елеонора Боянова Червенякова

не явяване на интервю

 

 

 

 

 

ІІ. Кандидати, неодобрени и отпаднали при подбора:

1. Въз основа на оценките от проведеното събеседване няма кандидати, които да са

получили по-малък брой точки от изискуемия  минимум.

2. На интервюто не се явиха следните лица

Анита Георгиева Богословова

Галина Пеева Палакарска

Славка Георгиева Банева

Елеонора Боянова Червенякова

И отпадат от по нататъшно участие в процедура за подбор на персонал по Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”.

 

ІІІ. Кандидати, одобрени за назначаване на работа по обявените длъжности в  „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване

Трудов договор се сключва с лицата, класирани в Списъка с оценени и класирани кандидати, като следва:

 

  1. За длъжност “Директор

Красимира Иванова Токева

  1. За длъжността “Социален работник”.

Първолета Димитрова Василева

      3. За длъжността  “Психолог”

Стойка Илчова Николова

  1. За длъжността “Трудотерапевт”

Илия Асенов Димитров

  1. За длъжността “Арттерапевт”

Радостина Стоянова Илчева-Георгиева

  1. За длъжността “Медицинска сестра”

Искра Георгиева Касапова

  1. За длъжността “Кинезитерапевт/ рехабилитатор”

Юлиян Христов Аспарухов

  1. За длъжността “Санитар”

Виолета Иванова Петрова

Нели Кирилова Костадинова

Елеонора Данаилова Сърбинска

Даниела Димитрова Борисова

Маргарита Георгиева Караколева

  

 

В случай, че някое от лицата откаже да сключи договор или не започне работа в

законоустановения срок, договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка

с оценените и класирани кандидати за съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на Списъка с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дупница.