Наеми и продажби
Конкурс съгласно заповед № 1424/10.08.2017 г на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, за отдаване под наем на помещение в здравната служба на с. Яхиново Община Дупница
11.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание Заповед № 1424/10.08.2017 г на

Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 116/14.07.2017 г.,

Община Дупница

 ОБЯВЯВА

 Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, последно допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на ОбС Дупница за отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост по АОС 391/09.02.2000 г. – помещение с площ от 14 кв. м, представляващо част от общински недвижим имот с идентификатор 87727.203.5.1 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двеста и три, имот пет, сграда едно/ по КК и КР на с. Яхиново, сграда масивна с гредоред, едноетажна, с мазе, изградена в УПИ ІV-100, кв. 17 по регулационния план – за стоматологичен кабинет, находящ се в с. Яхиново, ул. “Христо Ботев” 39, община Дупница. Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

  1. 1. Конкурсът ще се проведе на 25.08.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала, етаж ІV-ти в сградата на Община Дупница.
  2. 2. Конкурсните документи ще се получават в стая № 48, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа в размер на 240.00 лв. /с включен 20% ДДС/, платени в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 5.60 лв., платен в касата на Община Дупница или по сметка: IBAN BG39UNCR70003321757093, BIC UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул. “Иван Вазов” № 3.
  4. 4. Необходимите документи за участие в конкурса – Заявление и Предложение за участие - се подават в ст. 48, етаж 2 в сградата на Община Дупница до 17.00 часа на 24.08.2017 г.
  5. 5. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 01.09.2017 г. от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 - 53