Други обяви
СПИСЪК На спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем през 2017 год. на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
04.08.2017

СПИСЪК

На спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем през 2017 год. на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

 

1.Поземлен имот с идентификатор 80491.503.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Червен брег, Община Дупница, Област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-55/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед №КД-14-10-149/12.04.2013 г.на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, с адрес на поземления имот: с.Червен брег, ул.„Георги Димитров”, с площ 21 419 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, начин на трайно ползване: „Спортно игрище”, с номер по предходен план: 965/341 квартал: 69, парцел: І, ведно със съдържащата се в имота сграда № 80491.503.236.1, със застроена площ 111 кв. м, брой етажи 1.

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

ОЛГА КИТАНОВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА