Наеми и продажби
ОБЯВЛЕНИЕ относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №8/31.01.2008г. на Общински съвет гр.Дупница
01.08.2017

                                                                           

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № 1379/31.07.2017 год. на

 Олга Богданова Китанова за кмет на Община Дупница

/съгл. Заповед № 1344/24.07.2017 на Кмета на Община Дупница /

 

ОБЯВЯВА

 

  1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на:

   1.1 Поземлен имот с идентификатор 65245.4.57 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район четири, имот петдесет и седем/,  в землището на село Самораново, местност: „Долна драговица,” с площ: 21 954 кв.м /двадесет и една хиляди деветстотин петдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива -  частна общинска собственост по АОС № 2786/22.05.2014 г. при следните условия:

 

1.1.1. начална годишна наемна цена – 219.54 лв. /двеста и деветнадесет лева и петдесет и четири  стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

1.1.2. депозит за участие в търга – 43.91 лв. /четиридесет и три лева и деветдесет и една  стотинки/, представляващ 20% от началната годишна наемна цена;

1.1.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.1.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв. + 20.00 лв. еднократно за всеки от имотите, за които се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.1.5 стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /21.95/ лв.

 

и

1.2 Поземлен имот с идентификатор 04220.41.1 /землище четири хиляди двеста и  двадесет, кадастрален район четиридесет и едно, имот едно/,  в землището на село Бистрица, местност: „Дери вол,” с площ: 58 463 кв.м /петдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива -  частна общинска собственост по АОС № 2966/01.07.2014 г., при следните условия:

 

1.2.1. начална годишна наемна цена – 584.63 лв. /петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/ за година,  върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;

 

 

 

 

1.2.2. депозит за участие в търга – 116.93 лв. /сто и шестнадесет лева и деветдесет и три стотинки/, представляващ 20% от началната годишна наемна цена;

1.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

1.2.4. цена на тръжните документи – 100.00 лв.  +  20.00 лв. еднократно за всеки от имотите, за които се участва. Върху цената се дължи ДДС;

1.2.5 стъпка за наддаване – 10% върху начална годишна наемна цена /58.46/ лв.

2. Публичният търг ще се проведе на 17.08.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница, етаж ІV- ти.

3. Тръжните документи ще се получават в стая № 28, етаж ІІ-ри в сградата на Община Дупница, срещу представен платежен документ /оригинал/ за закупена тръжна документация. Цената на документацията е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ +  20.00 лв. еднократно за всеки от имотите, за които се участва върху която се дължи 20% ДДС.Таксата се заплаща на касата  на Община Дупница или  по сметка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IBAN BG26UNCR70008421757076, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 70 00 в “Уни Кредит Булбанк” АД - Финансов център  гр. Дупница.

  1. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 ч. на 16.08.2017 г.
  2. При липса на участници, повторен търг ще се проведе на 24.08.2017 г. /вторник/ от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

 

За справки и подробна информация на тел.: 5 - 92 – 24