Новини
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи в Дупница
31.07.2017

Деца от уязвими групи в Община Дупница получиха шанс за успешен старт в 1 клас благодарение на участието си в летните занимални, организирани в рамките на проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 „Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.