Добре дошли!
08.11.2019
ПОКАНА за пресконференция по проект

18.10.2019
Отчитаме свършената работа и очертаваме бъдещите приоритети за Дупница

14.10.2019
Програма за празника на град Дупница - 19 октомври

04.10.2019
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 27-ми пореден път Световен ден на ходенето съвместно с Община Дупница и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

02.09.2019
Деца от уязвими групи получават социални услуги още 1 година

12.08.2019
Обявен е прием за потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"

05.11.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1166 / 04.11.2019 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 22.27 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, ж.к. "Бистица", кв. 218а по РП на гр. Дупница

29.10.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1127 / 28.10.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя самостоятелни обекта /помещения/, находящи се в ПИ 68789.606.254 по КК и КР на гр. Дупница

28.10.2019
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД 04-1119 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на общински поземлен имот, представляващ УПИ I, кв. 52 по РП на гр. Дупница - 2 /два/ броя терени, за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, находящи се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2

28.10.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-1118 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 1.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, заключен между улица с о.т. 2203÷2214, между кв. 62 и кв. 76 по РП на гр. Дупница

25.10.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-1108 /24.10.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект /помещение/ с площ от 25.00 кв.м, находящ се в ПИ 68789.20.404 по КК и КР на гр. Дупница

03.10.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1045 / 02.10.2019 год. за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.20.491- терен с площ от 12.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион

29.10.2019
Съобщение за постъпило заявление от Управителя на "Никстар груп" ЕООД, за промяна в параметрите на разрешително за водовземане от подземни води, издадено от БД ЗБР-Благоевград

18.10.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-1090 / 17.10.2019 год. за отдаване под наем на един брой общински поземлен имот находящ се в землището на село Крайници

10.10.2019
Покана за общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сгради, в режим на етажна собственост в гр. Дупница, ж.к. Велчова завера, бл. 45, вх. А

10.10.2019
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2019/2020 година

30.09.2019
Община Дупница набира кандидати за приемни родители

27.09.2019
Списък на оценените и класирани кандидати от проведено събеседване за длъжности "Санитар" и "Рехабилитатор/Кинезотерапевт" по проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01

Потърсете в сайта
Деловодна справка