Добре дошли!
17.09.2018
ПОКАНА за обучения по проект в Дупница

16.07.2018
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи

11.07.2018
Вътрешният министър Валентин Радев бе на посещение в Дупница

18.06.2018
ПОКАНА за обучения по проект в Дупница

21.05.2018
ПОКАНА за обучения по проект в Дупница

30.04.2018
523 деца са получили подкрепа за 1 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”

02.11.2018
Продажба на 17 броя движими вещи

31.10.2018
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-1088 / 26.10.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и 65245.7.90, находящи се в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил

26.10.2018
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД 04-1080 / 25.10.2018 г. за отдаване под наем на помещения с обща площ от 118.77 кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда - "Околийска къща", кв. 62, гр. Дупница, ул. "Иван Вазов" № 19

25.10.2018
Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-1049 / 16.10.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.504.133.6.1 по КК на с. Крайници, с площ от 81.00 кв. м, находящ се в с. Крайници, ул. "Трети Гвардейски полк" 13, ет. 1

19.10.2018
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД04-1051/16.10.2018 г., за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.45 по КК на гр. Дупница, с площ от 54.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А

10.09.2018
Публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД04-939 / 05.09.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота с индентификатори 87727.7.18 и 87727.7.19, находящи се в землището на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил

09.11.2018
Уведомление за инвестиционно предложение - изграждане на цех за млекопреработване в с. Яхиново

06.11.2018
Инвестиционно предложение за: "Млекосъбирателен център с преработка до 500 л/ден" в УПИ - парцел VI-89, кв. 58 по плана на с. Крайници, община Дупница

24.10.2018
Заповед № РД04-1043 / 16.10.2018 г. за определяне на границите на районите, вида на предлаганите услуги за третиране на твърдите битови отпадъци и чистотата на сметоизвозване за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

17.10.2018
Инвестиционно предложение за ПУП - ПЗ с цел промяна предназначението на земеделски имот в имот от териториално-устройствена зона с обществено-обслужващо предназначение на поземлен имот с идентификатор № 68789.551.16, местност "Бели Янко", землище на гр. Дупница

15.10.2018
Заповеди на директора на Областна дирекция земеделие за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи за стопанската 2018-2019 година

27.09.2018
Инвестиционно предложение за ПУП - ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор № 68789.791.3, местност "Кубасина", по КК на гр. Дупница