Добре дошли!
17.05.2019
Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница

29.03.2019
Дупница - РЪН

19.02.2019
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

13.02.2019
Конференция Европа за гражданите

25.01.2019
Община Дупница продължава да набира приемни семейства

15.01.2019
Община Дупница обявява конкурс за здравен медиатор
Необходими документи: Автобиография; Мотивационно писмо; Копие от диплома за завършено средно образование; Заявление по образец (Приложение 1).   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница.        Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование; Принадлежност към местна уязвима етническа общност; Познаване на здравните и социални проблеми на общността; Владеене на езика на общността; Комуникативни умения; Компютърна грамотност (MS Word, Internet).   Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.   Дата, час и място на провеждане на конкурса: Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Краен срок за подаване на...

14.05.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.606.254.1.40 по КК на град Дупница

10.05.2019
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-429 / 09.05.2019 г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с идентификатор 68789.21.90, находящ се в землището на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил

07.05.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-420 / 07.05.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя поземлени имоти, находящи се в Парк "Рила" - за търговска и спортно-развлекателна дейност

03.04.2019
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-288 / 28.03.2019 год., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.16.100 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ от 200 кв. м, гр. Дупница, Парк Рила

29.03.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-262 / 20.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - първи етаж от сграда с идентификатор 68789.20.412.1, със засроена площ 144.00 кв. м

26.03.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед РД 04-272/25.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - 1 бр помещение - за офис, с площ 25.33 кв.м. находящ се в старата поликлиника на ул Солун 4
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-272/25.03.2019 г. на Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-270/22.03.2019 г.     ОБЯВЯВА  Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 254/14.12.1998 г. – представляващ офис с площ от 25.33 кв.м, находящ се в обособената част от партера в двуетажна пристройка към масивна пететажна сграда на бивша поликлиника, в УПИ I-за Поликлиника, кв. 64 по регулационния план на град Дупница,...

07.05.2019
Склад за препарати за растителна защита

03.05.2019
Инвестиционно предложение за "Изграждане на Автокъща" местност "Реката", с. Блатино, община Дупница

03.05.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща" с. Блатино, местност "Сурлан"

30.04.2019
Протокол за преразпределение на пасища, мери и ливади

30.04.2019
На вниманието на пчеларите на територията на Община Дупница

25.04.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща" в местност "Бела вода", землището на с. Джерман, община Дупница