Добре дошли!
15.01.2019
Община Дупница обявява конкурс за здравен медиатор
Необходими документи: Автобиография; Мотивационно писмо; Копие от диплома за завършено средно образование; Заявление по образец (Приложение 1).   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница.        Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование; Принадлежност към местна уязвима етническа общност; Познаване на здравните и социални проблеми на общността; Владеене на езика на общността; Комуникативни умения; Компютърна грамотност (MS Word, Internet).   Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.   Дата, час и място на провеждане на конкурса: Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Краен срок за подаване на...

04.01.2019
Община Дупница организира обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2019 година
Обществено обсъждане във връзка с проекто-бюджетът за 2019 година организира Община Дупница. То е насрочено за 14 януари 2019 год. (понеделник) от 17,30 часа в Заседателната зала на общинска администрация. Канят се граждани, институции и всички желаещи да се запознаят с проекта, както и да отправят своите предложения.

20.12.2018
Отпуснаха 2 млн.лева на Община Дупница за ремонт на улици в града и селата
По Коледа се случват чудеса и получават благи вести. С тези думи, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев обяви новината от вчерашното заседание на Министерски съвет, на което бяха отпуснати целеви средства в размер на 2 млн.лева за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на града и селата. "Очаквахме да бъдем включени в списъка от общини, които да получат финансиране, но нямахме идея в какъв размер ще бъде. От няколко месеца водим разговори в тази посока. Е, благата вест дойде с осигурени 2 млн.лева. Няма как да не благодаря за това на министър Влади Горанов и на министър...

19.12.2018
Общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня стартираха проект за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци

14.12.2018
ПОКАНА за пресконференция

14.12.2018
Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница

08.01.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно заповед РД 04-9/07.01.2019 за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение в сграда с идентификатор 68789.29.162.2 по КК на Дупница с площ 68 кв.м., находящо се в Градска градина

18.12.2018
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-1228/05.12.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.3 по КК на гр. Дупница, с площ от 49.13 кв. м, находящ се в гр. Дупница, ул. "Солун" №4

03.12.2018
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1222 / 03.12.2018 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещения - за склад, находящи се в гр. Дупница, ул "Яхинско шосе", № 1

28.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-1195/27.11.2018 г. на Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на терен с площ 33 кв.м. - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в Дупница, ул. Патриарх Евтимий, кв. 194 УПИ I
  ОБЯВЯВА  Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински имот с идентификатор 68789.19.279.1, съгласно скица № 15-829826/09.11.2018 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, с площ от 33.00 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“, кв. 194, УПИ I, по плана на гр. Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 739 от 25.03.2002 г., Имотът се отдава за срок от 10 години. Имотът се...

02.11.2018
Продажба на 17 броя движими вещи

31.10.2018
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-1088 / 26.10.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и 65245.7.90, находящи се в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил

14.01.2019
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ

28.12.2018
Покана за провеждане на обществено обсъждане на инвентаризация, горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари на горите, собственост на Община Дупница

13.12.2018
Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за преустройство на съществуващи сгради в "цех за мелкопреработване и склад за хранителни продукти с пакетажен цех" в с. Яхиново

13.12.2018
Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Автокъща и собствен водоизточник - тръбен кладенец" в местност "Бели Янко", гр. Дупница

01.12.2018
Заповед РД04-1201 / 29.11.2018 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница

29.11.2018
Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща" в местност "Сурлан" по КК на с. Блатино