Добре дошли!
19.02.2019
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

13.02.2019
Конференция Европа за гражданите

25.01.2019
Община Дупница продължава да набира приемни семейства

15.01.2019
Община Дупница обявява конкурс за здравен медиатор
Необходими документи: Автобиография; Мотивационно писмо; Копие от диплома за завършено средно образование; Заявление по образец (Приложение 1).   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница.        Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование; Принадлежност към местна уязвима етническа общност; Познаване на здравните и социални проблеми на общността; Владеене на езика на общността; Комуникативни умения; Компютърна грамотност (MS Word, Internet).   Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.   Дата, час и място на провеждане на конкурса: Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Краен срок за подаване на...

04.01.2019
Община Дупница организира обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2019 година
Обществено обсъждане във връзка с проекто-бюджетът за 2019 година организира Община Дупница. То е насрочено за 14 януари 2019 год. (понеделник) от 17,30 часа в Заседателната зала на общинска администрация. Канят се граждани, институции и всички желаещи да се запознаят с проекта, както и да отправят своите предложения.

20.12.2018
Отпуснаха 2 млн.лева на Община Дупница за ремонт на улици в града и селата
По Коледа се случват чудеса и получават благи вести. С тези думи, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев обяви новината от вчерашното заседание на Министерски съвет, на което бяха отпуснати целеви средства в размер на 2 млн.лева за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на града и селата. "Очаквахме да бъдем включени в списъка от общини, които да получат финансиране, но нямахме идея в какъв размер ще бъде. От няколко месеца водим разговори в тази посока. Е, благата вест дойде с осигурени 2 млн.лева. Няма как да не благодаря за това на министър Влади Горанов и на министър...

14.02.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в с. Самораново
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед №РД04-133/12.02.2019  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА  Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 65245.1.186.1.4 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, имот сто осемдесет и шест, сграда едно, обект четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, област...

13.02.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-99 / 31.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.44 по КК на гр. Дупница, с площ от 72.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед № РД04-99/31.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА           Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.44 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестнадесет, имот сто и шестнадесет, сграда две, самостоятелен обект четиридесет и четири/ гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор...

07.02.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-93 / 29.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.5 по КК на гр. Дупница, с площ от 42.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А

07.02.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-92 / 29.01.2019 год. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.16.116.2.45 по КК на гр. Дупница, с площ от 54.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Дупница", бл. 8А

28.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.502.185.6.7 с.Крайници съгласно заповед РД 04-23/09/01.2019г.
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД04-23/09.01.2019 г. на Кмета на Община Дупница - инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА      Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 39339.502.185.6.7 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район петстотин и две, имот сто осемдесет и пет, сграда шест, самостоятелен обект седем/ по КККР, адрес на имота: село Крайници, етаж 0 /нула/, находящ се в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен...

28.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ 65245.7.4 находящ се в землището на с. Самораново
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-62/18.01.2019 год. на Кмета на Община Дупница  ОБЯВЯВА 1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница, за отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 65245.7.4 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот четири/,  в землището на село Самораново, местност: „Орляко,” с площ: 51 846 кв.м /петдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при...

08.02.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща и сграда за ремонт и обслужване на транспортни средства" местност "Фандаклъка", с. Бистрица

08.02.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща", местност "Реката", землището на с. Блатино

07.02.2019
Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел на ползване "Подземно преминаване на кабел 20 kV през река Джерман за захранване на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница""

04.02.2019
Съобщаване за публично обявяване по заявление от Кмета на Община Дупница за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

31.01.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Автокъща до 50 паркоместа, офис, склад за авточасти, автоморга и автомивка"

28.01.2019
Инвестиционно предложение за застрояване и разширение на "Учебен полигон за водачи на МПС"