Добре дошли!
08.11.2019
ПОКАНА за пресконференция по проект

18.10.2019
Отчитаме свършената работа и очертаваме бъдещите приоритети за Дупница

14.10.2019
Програма за празника на град Дупница - 19 октомври

04.10.2019
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 27-ми пореден път Световен ден на ходенето съвместно с Община Дупница и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

20.09.2019
На официална церемония бе представен успешно реализираният проект "Подай ръка"

20.09.2019
Община Дупница проведе заключителна пресконференцията по проект № BG16RFOP001-5.001-0052 "Подай ръка“

09.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1312 / 03.12.2019 год. за отдаване под наем на помещение с площ 15 кв.м, с предназначение - за здравни услуги, находящо се на втори етаж в сграда - Хирургичен блок на МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2

03.12.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1298 / 02.12.2019 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в ПИ 68789.20.406 по КК и КР на гр. Дупница

27.11.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1250 / 20.11.2019 г. за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с площ от 38 кв. м /ведно с поставения в имота павилион от 18 кв. м/, находящ се в гр. Дупница, парк "Рила", петно № 4

05.11.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1166 / 04.11.2019 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 22.27 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, ж.к. "Бистица", кв. 218а по РП на гр. Дупница

29.10.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1127 / 28.10.2019 г. за отдаване под наем на 2 броя самостоятелни обекта /помещения/, находящи се в ПИ 68789.606.254 по КК и КР на гр. Дупница

28.10.2019
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД 04-1119 / 25.10.2019 год. за отдаване под наем на общински поземлен имот, представляващ УПИ I, кв. 52 по РП на гр. Дупница - 2 /два/ броя терени, за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, находящи се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2

02.12.2019
Заповед РД04-1277 / 28.11.2019 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница

27.11.2019
Изграждане на сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз

29.10.2019
Съобщение за постъпило заявление от Управителя на "Никстар груп" ЕООД, за промяна в параметрите на разрешително за водовземане от подземни води, издадено от БД ЗБР-Благоевград

18.10.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-1090 / 17.10.2019 год. за отдаване под наем на един брой общински поземлен имот находящ се в землището на село Крайници

10.10.2019
Покана за общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сгради, в режим на етажна собственост в гр. Дупница, ж.к. Велчова завера, бл. 45, вх. А

10.10.2019
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2019/2020 година

Потърсете в сайта
Деловодна справка