Добре дошли!
29.03.2019
Дупница - РЪН

19.02.2019
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

13.02.2019
Конференция Европа за гражданите

25.01.2019
Община Дупница продължава да набира приемни семейства

15.01.2019
Община Дупница обявява конкурс за здравен медиатор
Необходими документи: Автобиография; Мотивационно писмо; Копие от диплома за завършено средно образование; Заявление по образец (Приложение 1).   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница.        Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование; Принадлежност към местна уязвима етническа общност; Познаване на здравните и социални проблеми на общността; Владеене на езика на общността; Комуникативни умения; Компютърна грамотност (MS Word, Internet).   Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.   Дата, час и място на провеждане на конкурса: Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Краен срок за подаване на...

04.01.2019
Община Дупница организира обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2019 година
Обществено обсъждане във връзка с проекто-бюджетът за 2019 година организира Община Дупница. То е насрочено за 14 януари 2019 год. (понеделник) от 17,30 часа в Заседателната зала на общинска администрация. Канят се граждани, институции и всички желаещи да се запознаят с проекта, както и да отправят своите предложения.

03.04.2019
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-288 / 28.03.2019 год., за отдаване под наем на част от поземлен имот с ид. 68789.16.100 по КК и КР на гр. Дупница, терен с площ от 200 кв. м, гр. Дупница, Парк Рила

29.03.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-262 / 20.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - първи етаж от сграда с идентификатор 68789.20.412.1, със засроена площ 144.00 кв. м

26.03.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед РД 04-272/25.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - 1 бр помещение - за офис, с площ 25.33 кв.м. находящ се в старата поликлиника на ул Солун 4
ОБЯВЛЕНИЕ  На основание Заповед № РД 04-272/25.03.2019 г. на Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № РД 04-270/22.03.2019 г.     ОБЯВЯВА  Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 254/14.12.1998 г. – представляващ офис с площ от 25.33 кв.м, находящ се в обособената част от партера в двуетажна пристройка към масивна пететажна сграда на бивша поликлиника, в УПИ I-за Поликлиника, кв. 64 по регулационния план на град Дупница,...

20.03.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-259 / 19.03.2019 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение в сграда с идентификатор 68789.789.29.162.2 по КК, с площ от 68.00 кв.м, находящ се в гр. Дупница, Градска градина

22.02.2019
Провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Заповед РД04-152/15.02.2019 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.404.2.50 по КК на гр. Дупница, с площ от 25.00 кв. м, находящ се в гр. Дупница, жк. "Бистрица", бл. 63, ет. 1

14.02.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в с. Самораново
ОБЯВЛЕНИЕ           На основание Заповед №РД04-133/12.02.2019  г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница  ОБЯВЯВА  Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за продажба на: Самостоятелен обект с идентификатор 65245.1.186.1.4 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район едно, имот сто осемдесет и шест, сграда едно, обект четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, област...

17.04.2019
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ - парцел III -109, квартал 11 по РП на село Кременик

15.04.2019
Приемна грижа

08.04.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на Автокъща в поземлен имот с идентификатор 006011, местност "Реката", с. Блатино

05.04.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща", поземлен имот с идентификатор №04354.6.265, м. "Реката", с. Блатино

05.04.2019
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща", поземлен имот с идентификатор 006010, м. "Реката", с. Блатино

26.03.2019
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-281 / 25.03.2019г. за отдаване под наем на 1 /един/ брой общински поземлен имот с идентификатор 02350.50.23, находящ се в землището на с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил