Добре дошли!
14.10.2019
Програма за празника на град Дупница - 19 октомври

04.10.2019
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 27-ми пореден път Световен ден на ходенето съвместно с Община Дупница и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

12.08.2019
Обявен е прием за потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"

15.07.2019
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи

17.06.2019
Община Дупница стартира проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"

17.05.2019
Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница

03.10.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1045 / 02.10.2019 год. за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.20.491- терен с площ от 12.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион

26.09.2019
Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 7 етажна административно-промишлена сграда с адрес гр. Дупница, ул. "Яхинско шосе" №1

25.09.2019
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед № РД 04-1006 / 25.09.2019 год. за отдаване под наем на общински поземлен имот, представляващ УПИ I, за комплексно жилищно строителство, кв. 248 по РП на гр. Дупница - 3 /три/ броя терени, за разполагане на преместваеми търговски обекти - павилиони, находящи се в гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"

23.08.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-869 / 21.08.2019 год. за отдаване под наем част от общински недвижим имот - частна общинска собственост, с предназначение - магазин за хранителни стоки, находящ се в с. Баланово

25.07.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-767 / 24.07.2019 год. за отдаване под наем на 100 кв.м от сграда, с предназначение - за складова база, находяща се в град Дупница, местност Злево

02.07.2019
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-679/02.07.2019 г. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 2.25 кв. м - за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, находящ се в гр. Дупница, на главната алеа в Парк "Рила" - на уширението срещу пешеходен мост в посока "Зона пикник"

10.10.2019
Покана за общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сгради, в режим на етажна собственост в гр. Дупница, ж.к. Велчова завера, бл. 45, вх. А

10.10.2019
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2019/2020 година

30.09.2019
Община Дупница набира кандидати за приемни родители

27.09.2019
Списък на оценените и класирани кандидати от проведено събеседване за длъжности "Санитар" и "Рехабилитатор/Кинезотерапевт" по проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01

19.09.2019
“Supply of multi-functional machine for external area maintenance” under project CB007.2.32.142 “Preservation and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils”

18.09.2019
Списък на оценени и класирани кандидати по проект BG05M9OP001-2.040-0101-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница”

Потърсете в сайта
Деловодна справка