Добре дошли!
14.12.2018
Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница

14.12.2018
ПОКАНА за пресконференция

11.12.2018
ПОКАНА за пресконференция

15.11.2018
Инж.Методи Чимев спечели приза в класацията "Кмет на годината" в категория "Туризъм, култура, фестивали и традиции"
Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев бе удостоен с приза за победител в категорията „Туризъм, култура, фестивали и традиции“ в националното онлайн гласуване. В продължение на близо месец, потребители от цялата страна гласуваха в онлайн-платформа, чийто организатор традиционно бе kmeta.bg. Церемонията по награждаването се провежда и в момента в НДК.Дупница бе избрана за най-развиваща се в тези области при "Средна община" с население от 20 до 50 000 жители.В раздел „Малка община“ призът отиде в Банско , а в раздел „Голяма община“ при кмета на Казанлък Галина Стоянова. Наградите връчи министърът на туризма Николина Ангелкова.Призът бе напълно очакван с оглед...

12.11.2018
Община Дупница приключи проект за рехабилитация на подпорни стени

26.10.2018
Община Гаджин хан в готовност....

18.12.2018
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-1228/05.12.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.3 по КК на гр. Дупница, с площ от 49.13 кв. м, находящ се в гр. Дупница, ул. "Солун" №4

03.12.2018
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1222 / 03.12.2018 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещения - за склад, находящи се в гр. Дупница, ул "Яхинско шосе", № 1

28.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед № РД 04-1195/27.11.2018 г. на Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на терен с площ 33 кв.м. - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в Дупница, ул. Патриарх Евтимий, кв. 194 УПИ I
  ОБЯВЯВА  Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на ОбС Дупница, за отдаване под наем на общински имот с идентификатор 68789.19.279.1, съгласно скица № 15-829826/09.11.2018 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ терен за разполагане на преместваем търговски обект - павилион, с площ от 33.00 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“, кв. 194, УПИ I, по плана на гр. Дупница, частна общинска собственост, актуван с АОС № 739 от 25.03.2002 г., Имотът се отдава за срок от 10 години. Имотът се...

02.11.2018
Продажба на 17 броя движими вещи

31.10.2018
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед №РД04-1088 / 26.10.2018 г. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и 65245.7.90, находящи се в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил

26.10.2018
Провеждане на търг с явно наддаване съгласно Заповед № РД 04-1080 / 25.10.2018 г. за отдаване под наем на помещения с обща площ от 118.77 кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда - "Околийска къща", кв. 62, гр. Дупница, ул. "Иван Вазов" № 19

13.12.2018
Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за преустройство на съществуващи сгради в "цех за мелкопреработване и склад за хранителни продукти с пакетажен цех" в с. Яхиново

13.12.2018
Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Автокъща и собствен водоизточник - тръбен кладенец" в местност "Бели Янко", гр. Дупница

01.12.2018
Заповед РД04-1201 / 29.11.2018 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница

29.11.2018
Обява за информация по ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на автокъща" в местност "Сурлан" по КК на с. Блатино

28.11.2018
Kонкурсна сесия за ученически проекти "Заедно срещу насилието и наркотиците"
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) обявява конкурсна сесия за ученически проекти "Заедно срещу насилието и наркотиците" Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в следните направления: Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите; Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на употребата на психоактивните вещества (наркотици, алкохол, цигари); Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на трафика на хора и съпътстващото го рисково поведение; Мероприятия, инициативи и дейности за превенция на рисково поведение...

22.11.2018
Уведомление за инвестиционно предложение